Kalendarz szkolny
kalendarz

Plan lekcji
plan lekcji

Podręczniki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W OLKUSZU

STATUT SZKOŁY

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne
ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły
ROZDZIAŁ III Organy Szkoły
ROZDZIAŁ IV Zasady współdziałania organów szkoły
ROZDZIAŁ V Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
ROZDZIAŁ VI Zadania wychowawcy
ROZDZIAŁ VII Szczegółowa organizacja świetlicy szkolnej
ROZDZIAŁ VIII Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej
ROZDZIAŁ IX Zadania zespołów nauczycielskich
ROZDZIAŁ X Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły
ROZDZIAŁ XI Organizacja
ROZDZIAŁ XII Organizacja działalności innowacyjnej
ROZDZIAŁ XIII Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
ROZDZIAŁ XIV Forma opieki i pomocy uczniom
ROZDZIAŁ XV Organizacja współdziałania z PPP
ROZDZIAŁ XVI Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
ROZDZIAŁ XVII Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
ROZDZIAŁ XVIII Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej
ROZDZIAŁ XIX Tryb odwoławczy od oceny ustalonej w wyniku egzaminu
ROZDZIAŁ XX Prawa ucznia
ROZDZIAŁ XXI Obowiązki ucznia
ROZDZIAŁ XXII Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
ROZDZIAŁ XXIII Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom Bezpieczeństwo
ROZDZIAŁ XXIV Postanowienia końcowe

Statut dostępny w sekretariacie (dokument w trakcie zmian).

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9