logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Dokumenty szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W OLKUSZU

STATUT SZKOŁY

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne
ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły
ROZDZIAŁ III Organy Szkoły
ROZDZIAŁ IV Zasady współdziałania organów szkoły
ROZDZIAŁ V Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
ROZDZIAŁ VI Zadania wychowawcy
ROZDZIAŁ VII Szczegółowa organizacja świetlicy szkolnej
ROZDZIAŁ VIII Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej
ROZDZIAŁ IX Zadania zespołów nauczycielskich
ROZDZIAŁ X Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły
ROZDZIAŁ XI Organizacja
ROZDZIAŁ XII Organizacja działalności innowacyjnej
ROZDZIAŁ XIII Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
ROZDZIAŁ XIV Forma opieki i pomocy uczniom
ROZDZIAŁ XV Organizacja współdziałania z PPP
ROZDZIAŁ XVI Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
ROZDZIAŁ XVII Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
ROZDZIAŁ XVIII Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej
ROZDZIAŁ XIX Tryb odwoławczy od oceny ustalonej w wyniku egzaminu
ROZDZIAŁ XX Prawa ucznia
ROZDZIAŁ XXI Obowiązki ucznia
ROZDZIAŁ XXII Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
ROZDZIAŁ XXIII Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom Bezpieczeństwo
ROZDZIAŁ XXIV Postanowienia końcowe

Statut dostępny w bibliotece szkolnej i sekretariacie.

Accessibility Toolbar