logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

PROJEKT

Rusza rekrutacja do nowego projektu adresowanego do uczniów 12 szkół podstawowych na terenie gminy Olkusz.

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych, które zdecydowały się na udział w projekcie.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wezmą udział w zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających.  W dwóch szkołach (ZSPI nr 1 w Olkuszu i SP 3 w Olkuszu) powstaną międzyszkolne pracownie informatyczne, z których korzystać będą mogli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, które nie posiadają sprzętu podobnego typu (współpraca szkół dotycząca korzystania z TIK).

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w nowopowstałych lub doposażonych gabinetach specjalistycznych oraz przy użyciu sprzętu zakupionego na potrzeby projektu.

Dodatkowo wsparcie otrzymają również nauczyciele placówek, biorących udział w projekcie. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu – realizator projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu  ogłasza nabór uczniów na dodatkowe  zajęcia pozalekcyjne.

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowane zostaną zajęcia z następujących przedmiotów:

 1. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 – 3.
 2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 4 -8:
 3. Matematyka.
 4. J. angielski.
 5. Zajęcia logopedyczne.
 6. Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne.
 7. Przyrodnicze koło zainteresowań (klasy 4 – 8).
 8. Szachowe koło zainteresowań (klasy 1 – 3).
 9. Informatyka (klasy 4 – 8).
 10. J. angielski – zajęcia rozwijające.

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 1 – godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami/pedagogami z naszej szkoły. Jedynie zajęcia szachowe prowadzone będą przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która nie jest pracownikiem szkoły.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są, uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły, którzy spełniają warunki udziału w projekcie określone w Regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie do 20.09.2020r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będzie liczba przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie projektu.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie,
 • Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.

Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej UMiG Olkusz: http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7281:projekt-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-podstawowych-gminy-olkusz&catid=14&lang=pl&Itemid=167

Informacja o sposobie realizacji i źródłach finansowania  projektu

Projekt konkursowy pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 813 903,12 zł,  w tym wysokość dofinansowania 5 253 544,21 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

Do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji
2. Karta głoszenia ucznia
3. Deklaracja – oświadczenie

Accessibility Toolbar